آموزش

 اموزش تشخیص میزان نور نمایشگر جهت اجاره و نصب

  میزان نور نمایشگر که با توجه به نوع اسکن نمایشگر نور نیز بیشتر می شود برای مثال اسکن۱/۴میزان نورده ای بیشتری نسبت

به اسکن ۱/۸ دارد و همچنین نوع فیس روی صفحه ی پنل یا ماژول که سایه بان بهتری داشته باشد روی نور نمایشگر تاثیر بسیاری دارد

ولی روش تشخیص نوع اسکن نمایشگر 

در اینده…..