تهیه زالوی اولیه و تحویل زالوی مولد


تهیه زالوی اولیه و تحویل زالوی مولد

میزان زالوی اولیه بر مبنای ارزیابی میزان توانایی و منابع مالی و بادر نظر گرفتن میزان تجربه افراد و دانش و تجربه کلی موجود در امر تکثیر و پرورش زالو به هر شخصی توصیه می گردد.و مجری طرح مخیر به انتخاب است.
پرورش زالو پس از تصمیم گیری نهایی در خصوص تهیه زالو سفارش فرد مجری ثبت و بر اساس زمان تعیین شده به محل مورد نظر ارسال میگردد.میزان پارت اول ارسالی مبنی بر توانایی فرد تعیین می گردد که بتواند به راحتی اقدامات اولیه را جهت ساماندهی زالوها انجام دهد و فشاری در اجرای اولیه طرح به مجری وارد نشود.دریافت بار ارسالی در همان ساعت اولیه از طرف مجری در محل تعیین شده الزامی بوده و باید بر اساس توصیه های اعلام شده از طرف پشتیبان اقدامات لازم با دقت به عمل آید.
خرید زالو
درصورت مشاهده افزایش دمای بار ارسالی باید سریعاً جهت کاهش مرحله به مرحله دما اقدام شود.
فروش زالو  
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
No Internet Connection