زالو مولد


زالو مولد یعنی زالویی که حداقل 1سال از عمرش گذشته تا قابلیت تکثیر در مدت نگهداری را داشته باشد.
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
No Internet Connection