آرشیو برچسب ها : بیماری های زالو

در بخش اول و بخش دوم که در مورد این بود که ایا زالوهای پزشکی می تواند بیماری را از خونی به خون دیگر انتقال دهد بود تا حدودی با مکانیزم بدن زالو و باکتری ها و انتی بیوتیک هایی که در بدن این موجود هست اشنا شدیم . حال در این بخش در به […]