آرشیو برچسب ها : تکثیر و تولیدمثل زالو

زالوها نوعی کرم حلقوی هستند که محل زندگی آنها اطراف آبهای شیرین است اما بعضی از آنها در خاک زندگی می کنند. مفیدترین زالوها که از آن برای زالودرمانی نیز استفاده می شود زالوی طبی است.بازار فروش زالو  ی طبی بسیار خوب است  و به دو صورت می توان با آن درآمد زایی کرد یکی با خرید و […]